Privacyverklaring

 

LM Loopbaanmanagement, gevestigd aan Hereweg 114, 9725 AK Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.lm-loopbaanmanagement.nl

 

Hereweg 114

9725 AK

Groningen

 

+31 6 14132205

 

Laurens Mulderije is de Functionaris Gegevensbescherming van

lm-loopbaanmanagement.nl.

Hij is te bereiken via laurens@lm-loopbaanmanagement.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LM Loopbaanmanagement verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adres

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die

LM Loopbaanmanagement verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via laurens@lm-loopbaanmanagement.nl dan worden deze gegevens verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

LM Loopbaanmanagement verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

   kunnen voeren

– Geautomatiseerde besluitvorming

 

LM Loopbaanmanagement neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of

-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LM Loopbaanmanagement) tussen zit. LM Loopbaanmanagement gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Contactformulier op website https://www.lm-loopbaanmanagement.nl. Ingevulde gegevens worden opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LM Loopbaanmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam: 3 jaar

Adres: 3 jaar

Postcode: 3 jaar

Plaats: 3 jaar

Email-adres: 3 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LM Loopbaanmanagement verstrekt deze uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LM Loopbaanmanagement en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht

van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming

of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

laurens@lm-loopbaanmanagement.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

LM Loopbaanmanagement wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LM Loopbaanmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij of via laurens@lm-loopbaanmanagement.nl